Zaznacz stronę

Ogólne warunki sprzedaży ALBIO Sp. z o.o. i RODO

01.08.2021 ostatnia aktualizacja

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez ALBIO sp. z o. o. jako Sprzedawcą, z podmiotami zawierającymi te umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Użyte w dalszej części niniejszych OWS pojęcia oznaczają:
1) Sprzedawca – ALBIO sp. z o. o. z siedzibą w Piskach pod adresem ul. Ogrodowa 1, 04-956 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 600.000,00 złotych, NIP 113-00-88-519 oraz REGON 010679550;
2) Kupujący bądź kontrahent ALBIO sp. z o. o. – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży towarów, zawieranej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z ALBIO sp. z o. o. jako Sprzedawcą;
3) Strony – Sprzedawca i Kupujący;
4) Ogólne Warunki Sprzedaży bądź OWS – niniejsze Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez ALBIO Sp. z o. o.;
5) UMOWA – dokument wskazujący strony umowy, jej przedmiot i inne istotne elementy umowy, ustalone indywidulnie między stronami;
6) Towar bądź Towary – towary handlowe sprzedawane przez ALBIO sp. z o.o. w ramach umowy z Kupującym.
3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wcześniejszych postanowień umownych, porozumień, uzgodnień lub ugód.
4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione przez Strony lub, w wypadkach wskazanych, jednostronnie przez Sprzedawcę, jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejsze OWS Kupującemu są dostarczane przez Sprzedawcę w formie pisemnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Jeżeli Kupujący pozostaje ze Sprzedawcą w stałych kontaktach handlowych obowiązują zawsze OWS aktualne na datę zawarcia danej umowy.

II. CENA I ZAWARCIE UMOWY
1. Propozycje Sprzedającego ze wskazaniem ceny Towaru oraz innych warunków realizacji zamówienia składane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy. Wszelkie zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy wobec Kupującego nie są wiążące.
2. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania przez obie strony, względnie po otrzymaniu przez drugą stronę podpisanego egzemplarza umowy pochodzącego od kontrahenta. Strony wyłączają możliwość milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy lub jej zmiany.
3. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Podpisana przez Kupującego umowa powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w UMOWA, w szczególności nazwę, NIP, i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z ALBIO sp. z o. o. formę i termin płatności oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego.
4. Ceny podawane przez Sprzedawcę w zaproszeniu do zawarcia umowy i w UMOWA są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złoty (PLN), to przyjmuje się, że Strony ustaliły cenę w złotych (PLN) przeliczając ją z waluty obcej na złoty (PLN) według średniego kursu sprzedaży danej waluty w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej lub w ING Banku Śląskim ogłoszonego w dniu wystawienia faktury.
6. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w UMOWIE lub, gdy termin nie został tam wskazany, to w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
7. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak: podwyżka cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych i nie wymaga zmiany umowy.
8. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia Stron w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy powinny być dokonywane na piśmie i dostarczane drugiej stronie przesyłką pocztową poleconą, przez kuriera lub osobiście zaś za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli wyraźnie i jednoznacznie dopuszczą taką możliwość.
9. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
10. Termin dostawy Towaru zostaje określony w UMOWIE, a jeśli wykonanie umowy uzależnione jest od wpłaty zaliczki, to termin dostawy ulega przesunięciu o czas opóźnienia we wpłacie zaliczki.
11. W przypadku zawarcia przez Strony więcej niż jednej UMOWY i opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny na podstawie którejkolwiek z nich, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym w szczególności z wydaniem Towaru) do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie Kupującego z płatnością zaległości względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może – według swego uznania – odstąpić od umowy sprzedaży, której dotyczy zaległość lub wszystkich umów bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
12. W przypadku powzięcia uzasadnionych informacji o pogorszeniu się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.
13. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży Towarów.
14. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już wymagalnych.
15. W przypadku nieterminowej zapłaty, ALBIO Sp. z o. o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych za opóźnienie obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym).
16. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, ALBIO sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek wpłaty dokonanej przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie ALBIO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
17. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar, w całości lub w części.
18. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru lub wycofania zamówienia przez Kupującego po dacie jego złożenia Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia
19. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia ALBIO Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w UMOWIE, uważane są za skuteczne.

III. PRAWO WŁASNOŚCI
1. Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej). W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty ALBIO sp. z o. o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu wydanych mu Towarów. Albio Sp. z o. o. może również żądać odszkodowania w przypadku: a) braku zwrotu Towaru, b) gdy zwrócony Towar nosi ślady użycia lub c) gdy zwrócony Towar jest uszkodzony, w szczególności gdy wartość Towaru zwróconego przez Kupującego jest niższa od ceny, którą Kupujący powinien był uiścić za otrzymany Towar.
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Towaru, a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, jeśli przewóz wykonywany jest na zlecenie Kupującego.

IV. WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie UMOWY oraz niniejszych OWS.
2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie.
3. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych (tj. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego, w tym z powodu siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, zakaz importu towaru do Unii, klęskę żywiołową, strajk, epidemię, przedłużony czas dostawy towarów dostarczanych transportem kolejowym, w tym z powodu przestoju, zatoru lub „konwencji” .
5. Miejscem wykonania świadczenia przez Sprzedającego, jest miejsce wydania towaru Kupującemu lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi.
6. W cenie Towaru nie jest wliczony koszt jego przewozu do miejsca wskazanego przez Kupującego, jeżeli nie jest wskazane inaczej w UMOWIE.
7. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku Towaru w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce dostarczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku realizowanego przez Sprzedającego we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju samochodu w wysokości 100 Euro za każdą rozpoczętą dobę przestoju. Kupujący ma prawo wskazać inne miejsce rozładunku Towaru niż pierwotnie ustalone ze Sprzedawcą. Koszt rozładunku Towaru w dodatkowym miejscu rozładunku oraz dodatkowe koszty transportu z tym związane, ponosi Kupujący.

V. REKLAMACJE
1. Sprzedający zobowiązuje się wydać Kupującemu Towary w jakości określonej w UMOWIE.
2. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać zgodność dostawy pod względem jakości i ilości bezpośrednio przy odbiorze pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wobec Sprzedawcy z tego tytułu.
3. Kontrola ilościowa towaru musi zostać dokonana przed rozładunkiem lub przy załadunku jeśli przewóz wykonywany jest na zlecenie Kupującego, w obecności kierowcy (przewoźnika), zaś wyniki kontroli muszą być potwierdzone podpisem kierowcy (przewoźnika) i zgłoszone Sprzedającemu niezwłocznie.
4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania kontroli jakościowej towaru przed rozładunkiem lub przy załadunku jeśli przewóz wykonywany jest na zlecenie Kupującego, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad jakościowych, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Sprzedawcy.
5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, w braku innych ustaleń stron, sprzedający uprawniony będzie rozporządzać towarem według swojego uznania lub zwrócić się do niezależnego eksperta tj. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. lub Polcargo International Sp. z o.o. o dokonanie analizy jakościowej towaru na podstawie próbek pobranych w miejscu dostarczenia towaru. W przypadku, gdy wyniki badania wykażą, że jakość towaru nie odbiega od parametrów ustalonych w UMOWIE, koszt badania oraz przestoju auta obciąża Kupującego.
6. Kupujący zobowiązany jest wstrzymać rozładunek lub załadunek jeśli przewóz wykonywany jest na zlecenie Kupującego i umożliwić Sprzedającemu dysponowanie towarem, w tym przeprowadzenie badań pod rygorem utraty przez Kupującego roszczeń z tytułu wad towaru. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia i pisemnie powiadomić o jej wynikach Kupującego. Odmowa uznania reklamacji powinna zawierać uzasadnienie.
7. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone telefonicznie oraz w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację partii produktu. Sprzedający nie odpowiada za wady niezgłoszone przy rozładunku lub przy załadunku jeśli przewóz wykonywany jest na zlecenie Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Reklamacje jakościowe wymagające przeprowadzenia badań biochemicznych mogą być składane w ciągu 30 dni od daty rozładunku lub załadunku jeśli przewóz wykonywany jest na zlecenie Kupującego, jeżeli zgodnie z identyfikowalnością plombowanych próbek wynika, że dana partia pochodziła od Sprzedawcy.
9. W przypadku, gdy towar stanowi ekologiczne produkty certyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej Nr 834/2007 i Nr889/2008, strony zobowiązane są do dokonywania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ELEKTRONICZNA INFORMACJA HANDLOWA
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. – Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez ALBIO Sp.z o.o. (lub przez inny podmiot działający na zlecenie ALBIO Sp. z o.o.) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.
2. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO Sprzedający informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Albio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Piskach, ul. Ogrodowa 1, 07-407 Czerwin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000911285, o numerze NIP: 7582380316, REGON: 389450322, o kapitale zakładowym w wysokości 600,000,00 zł,
2) kontakt e-mailowy pod adresem: info@albio.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a także na podstawie: art. 6 ust. 1c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie obowiązków księgowo – podatkowych oraz art. 6 ust. 1f) gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora oraz w celach handlowych i marketingowych lub jest Pan/Pani przedstawicielem kontrahenta Sprzedającego przy zawartej umowie.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom którym przekazanie danych (w tym powierzenie ich przetwarzania) jest niezbędne do prawidłowego wykonania usług przez Administratora lub do dochodzenia roszczeń́, w tym podmiotom świadczącym obsługę z zakresu obsługi informatycznej, księgowej lub prawnej administratora, dostawcy oprogramowania oraz narzędzi informatycznych, organom skarbowym, biuru informacji gospodarczej, podwykonawcom administratora, uprawnionym organom, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi systemu e-płatności oraz bankom,
5) Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, nie krócej niż przez czas określony w przepisach księgowo- podatkowych, zaś w celach handlowych i marketingowych do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym żądanie można zgłosić pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane wskazane na wstępie
7) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz utrudnionym kontaktem z Panią/ Panem
8) Nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu
9) Informujemy również̇, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić́ wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. Umowa będzie podlegała i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.
4. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy, a w braku porozumienia zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem rozwiązywania sporów przez mediatorów Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie obowiązującym w dniu złożenia wniosku o mediację. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Kontakt

 

+48 888 435 117

info@albio.eu

ul. Ogrodowa 1, Piski, 07-407 Czerwin, Polska

ALBIO Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000911285, o numerze NIP: 7582380316, REGON: 389450322, o kapitale zakładowym w wysokości 600,000,00 zł.